Mål och visioner
Efterfrågan på välfärdstjänster ökar i takt med att befolkningen ökar och dessutom blir allt äldre. Dagens bemanningsnivå i vård och omsorg kommer att vara svår att upprätthålla och en mindre andel av befolkningen kommer att betala skatt för att finansiera välfärdstjänsterna. För att hantera de utmaningar som detta kommer att skapa behöver de planerade reformerna kring Nära vård genomföras och ett ökat fokus läggas på prevention och tidig upptäckt. Dessutom behöver nya medicintekniska behandlingsmetoder utvärderas och införas på de resultat de bidrar med. Teknik och behandlingar som inte bidrar bör utfasas, för att främja en god hälsa och vård på lika villkor. Dagens budgetstyrda sjukvård skapar inte alltid förutsättningar för att investera i den forskning och teknik som krävs för en god hälso- och sjukvård. Kortsiktiga kalkyler utan samhällsekonomiskt perspektiv får ofta företräde.
Economic Affairs-gruppen är en fokusgrupp inom Swedish Medtech som samlar branschens experter inom market access, hälsoekonomi, ersättningssystem samt hälso- sjukvårdspolitik samt organisation för att företräda den svenska medicintekniska industrin på dessa områden. Gruppen ska även utveckla policy.

Vi verkar för ett långsiktigt hållbart samarbete mellan den medicintekniska industrin och vården för en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Vidare verkar vi för en öppenhet och en dialog mellan sjukvården och den medicintekniska industrin kring utveckling och introduktion av nya metoder och tekniker. Slutligen arbetar vi för att skapa en långsiktighet och helhetssyn i vårdens investeringsbeslut.

Vårt mål är att genom en god dialog och samverkan mellan vårdens beslutsfattare och den medicintekniska industrin skapa en helhetssyn på vård och omsorg som främjar högkvalitativ vård och ett omhändertagande på lika villkor, där medicinteknik är ett viktigt medel för att förbättra samt effektivisera sjukvården och omsorgen.

Ordförande för gruppen är Anne-Lie Öberg, Medtronic