Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har tagit fram en guide som beskriver samverkan och utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning. Processen riktar sig till företag, forskare, registerhållare och CPUA-myndigheter.


-    Vår förhoppning är att guiden ska underlätta samverkan mellan företagen och kvalitetsregister och på så sätt bidra till värdefull forskning, utveckling och innovation för ökad patientnytta. Guiden är tänkt att konkret illustrera hur man går till väga för att få tillgång till data från kvalitetsregister, säger Malin Hollmark ansvarig för innovations- och forskningsfrågor på Swedish Medtech och som ingått i gruppen som tagit fram guiden.

Om guiden

Processen tar oss från de inledande stegen med förarbete, kontakt med registret och ansökan om etiskt godkännande till utlämnande av data och redovisning av resultat.

Detta är första delen av en mer omfattande guide som tas fram som ett komplement till överenskommelsen om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och industrins företrädare. Syftet är att underlätta det praktiska arbetet.

Värdefulla källor för forskning

De Nationella Kvalitetsregistren utgör värdefulla källor för forskning och innovation. Samverkan mellan industrin och kvalitetsregister bidrar till forskning, produkt- och tjänsteutveckling. Den bidrar även till uppföljning av effekt, patientsäkerhet och introduktion av såväl medicin-, bio- och laboratorietekniska produkter och tjänster som läkemedel.

Överenskommelse med industrin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister. Syftet med överenskommelsen är att ge bättre förutsättningar för användning av kvalitetsregister i samverkan med industrin. Detta genom att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden och skapa konsekventa och transparenta former för samverkan.

Länkar

Länk till guiden >>
Länk till överenskommelsen >>
Länk till Nationella Kvalitetsregister >>