Gruppen tillkom genom arbetet med betänkandet En nationell cancerstrategi SOU 2009:11. Gruppen skrev ett av underlagen till utredningen, "Medicinteknik och cancerbehandling i ett  framtidsperspektiv".

Under våren och sommaren 2017 deltog representanter från gruppen i regeringens Rådslag om framtidens cancervård i form av tre rundabordssamtal med bred medverkan av berörda parter. Gruppen skrev gemensamt ett inspel till socialdepartementet med anledning av det arbetet. Gruppen vill verka som samtalspartner för politiker och andra organisationer för att öka förståelsen för den nytta som den medicintekniska industrin bidrar med inom behandling av cancer. Den berör ett flertal områden som exempelvis hälsoekonomi, IT, hjälpmedel, kirurgi, etc. Allt samlas under onkologi och här är gruppen en stark samtalspartner för frågeställningar som berör cancer.

Gruppens ordförande är Eric LaFleche, Siemens Healthcare AB.