"Nationellt ordnat införande” är en process framtagen i syfte att skapa en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av medicintekniska produkter över hela landet. För att tillföra ett värde skulle processen i tillägg till dessa syften ha som ambition att skynda på införandet av ny teknik och nya behandlingsmetoder. Det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) inom SKR, ansvarar för processen genom att, på eget initiativ eller efter önskemål från en region, välja ut, utvärdera och ge rekommendationer om hur olika medicintekniska produkter bör införas och användas. MTP-rådet är en grupp med representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Swedish Medtech är i grunden positiv till att det finns en ambition att införa medicinteknik på ett sätt som ska komma samtliga landets patienter till del oavsett var i Sverige man bor. Vi ser att svensk vård behöver skapa tydlighet och systematik kring upptag av innovation i vården, samt förstå värdet av det medicintekniken erbjuder vården. För att en sådan process ska bli relevant är det viktigt att den är förutsägbar och transparent och att den utgår ifrån grundförutsättningen att medicintekniken är en del av eller hela behandlingsmetoder och inte endast bedöms som enskilda produkter. MTP-rådet behöver även utveckla en förståelse för hur medicinteknikens värde hämtas hem i många olika delar av samhället och att detta sedan genomsyrar rådets rekommendationer.

Swedish Medtech har genom fokusgruppen Economic Affairs tagit fram ett budskapsdokument om ordnat införande av medicinteknik >>