Syftet med sårläkningsgruppens arbete är att öka kännedomen och kunskapsnivåerna på de patient- och samhällsekonomiska värden som företagen i gruppen tillhandahåller samt möjliggöra att dessa värden blir transparenta och uppmärksammade i svensk vård och omsorg. Gruppen arbetar därför aktivt för att höja kompetensen inom sårområdet hos beslutsfattare och användare inom vård och omsorg. Om intresset för och kunskapen om behandling av sår stärks, kan det leda till att patienternas lidande minskar och att behandlingarna blir mer kostnadseffektiva. Sektorgruppen ska vara den partner som företagen behöver för att kunna driva gemensamma intressen inom sårbehandling.


Gruppens insatser för att nå visionen fokuserar inom följande områden: 

  • Samverka för att höja den nationella kunskapsnivån om ändamålsenlig och effektiv behandling av sår.
  • Skapa förutsättningar för partnerskap.

 

Sårläkningsgruppens vision
... är att öka kunskapsnivåerna i vård och omsorg ur ett patient- och hälsoekonomiskt perspektiv genom ett gemensamt långsiktigt samarbete.

Ett av gruppens pågående samarbeten är tillsammans med Sårsjuksköterskorna i Sverige (SSiS). Under slutet 2021 genomfördes en enkätundersökning till sjuksköterskor för att kartlägga kunskapsläget om behandling av sår. Med det resultatet arbetar gruppen vidare för att öka kunskapen och kompetensen kring sårbehandling, bland annat ur ett beredskapsperspektiv.

Ordförande för gruppen är Kristina Wetterdal, Abigo.

Nationellt vårdprogram för vårdprogram för svårläkta svår – Dokument för nedladdning