En viktig förutsättning för medicintekniska innovationer har varit en högkvalitativ sjukvård och forskning som samverkar med näringslivet för att introducera nya teknologier. Idag vittnar många medicintekniska företag om att samverkan med svensk hälso- och sjukvård har blivit svårare. Detta leder i sin tur till att företag förlägger sina kliniska studier och tester i andra länder och därmed att kompetensen kring nya lösningar byggs upp på andra marknader. I förlängningen riskerar svenska patienter att inte få tillgång till effektiva behandlingsmetoder och vård och omsorg får inte samma stöd i sin verksamhets- och kompetensutveckling.

För att Sverige inte ska tappa mark vare sig vad gäller utveckling i vård och omsorg eller näringslivets konkurrenskraft strävar Swedish Medtech efter att bidra till att utvecklingskraften hos företag tillgängliggörs vården och patienterna. Även där vi ser lovande framsteg inom digitalisering, diagnostik och terapier är implementeringen av kliniska forskningsresultat bristfällig och det tar alltför lång tid innan ny kunskap implementeras, bland annat på grund av hinder såsom organisation, komplexa inköpsrutiner, brist på motivation, ansvar och otydliga incitamentsstrukturer. Vi vill även se att det skapas nytta från den forskning, utveckling och utbildning som bedrivs i Sverige. Ett sammanhållet innovationssystem med förnyelseförmåga och ett gott samverkansklimat ökar attraktionskraften för företag vid beslut om var de förlägger sin verksamhet, både vad gäller produktion och FoU.

Läs mer om vad Swedish Medtech tycker in vårt inspel till forsknings- och innovationspropositionen >>