HTA och evidens

Health Technology Assessment (HTA) är en systematisk litteraturgenomgång av effekter och risker, samt en utvärdering av hälsoekonomiska, etiska, sociala, och ibland även organisatoriska och legala aspekter av diagnostik och medicinska behandlingsmetoder. HTA är därmed en metod för att skapa en evidensbaserad vård där beslut fattas utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga resultat, beprövad erfarenhet och i samarbete med verksamhet samt patient. För mer ingående information om HTA-metodiken hänvisas till andra källor såsom SBU, EUnetHTA och Vårdgivarguiden.

Swedish Medtech arbetar för att synliggöra de möjligheter och utmaningar som en bredare användning av HTA för medicinteknik kan ha för vård och omsorg och företag, att skapa tydligare förståelse mellan upphandlande myndigheter och HTA-avdelningar samt att föra dialog kring hur och i vilken utsträckning beslutsunderlag når beslutsfattare. Vi följer utvecklingen på området såväl nationellt som på EU-nivå och för tät dialog med relevanta myndigheter såsom Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Rapporter från tidigare samverkansprojekt och rundabordssamtal går att ladda ner nedan.

Europeisk lagstiftning inom HTA
EU har inlett ett arbete för att skapa en europeisk lagstiftning rörande HTA för medicinteknik och läkemedel. Under 2020 har medlemsstaterna och parlamentet arbetat fram sina förslag och ambitionen var att få klart lagstiftningsarbetet under 2021. Swedish Medtech har arbetat med frågan både mot våra svenska intressenter och genom vår europeiska organisation Medtech Europe. Målsättningen är att ett kommande regelverk ska möjliggöra ett snabbare upptag av teknologi inom EU och skapa en större tydlighet kring vilka krav medicintekniska företag och produkter förväntas möta. En viktig punkt är att denna typ av HTA inte blir obligatorisk och att den inte kopplas till CE-märkningsprocessen.

Ladda ner
Rapport rundabordssamtal Medicinteknik och evidens, 3 oktober 2017
Evidens och patientupplevelse, lägesbeskrivning inför rundabordssamtal 3 oktober 2017
Rapport: Medicinteknik för framtiden - beslutsunderlag för införandet av medicinteknik, 2017