Samverkansreglerna

Bakgrund

Hälso- och sjukvården och den medicintekniska industrin har många viktiga beröringspunkter. Vården och omsorgen är i behov av medicintekniska lösningar för att kunna bedriva och erbjuda en vård av hög kvalitet. Landsting och kommuner köper in medicinteknik till bland annat sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och hemsjukvården. För att tekniken ska användas på ett korrekt och ändamålsenligt sätt är en nära samverkan mellan vård och industri nödvändig. Samverkan berör utbildning, handhavandeträning, produktinformation och service, men även utveckling av ny och befintlig teknologi.

För att skapa trygghet i mötet mellan vård och industri är det viktigt att samverkan är öppen och transparent. Med detta som bakgrund har en överenskommelse om samverkansregler tagits fram, som sätter ramverket för hur interaktionen får och bör se ut.

Samverkansreglerna

Swedish Medtech har ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting, LIF och Swedish Labtech om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Överenskommelsen beskriver bland annat hur parterna ser på produkt- och serviceinformation, sammankomster av olika slag, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer. Nu finns gemensamma regler för alla hälso- och sjukvårdens medarbetare och företag när det gäller exempelvis kostnader kopplade till möten, rutiner runt inbjudningar och beslut om deltagande samt måltider.

Grunden för överenskommelsen är att landstingen och kommunerna, respektive de företag som forskar, utvecklar eller producerar läkemedel, medicinteknik eller laboratorieteknik, har en ömsesidig nytta av varandra.

Överenskommelsen bygger på en samsyn och en strävan som redan tidigare har manifesterats i enskilda överenskommelser mellan hälso- och sjukvården och de organisationer som företräder industrin. Nu har alltså parterna på central nivå enats om en gemensam grundsyn.

- En väl fungerande samverkan mellan vård och industri är en av grundpelarna för de framgångar vi sett på det medicintekniska området. Vi ser att detta avtal stärker och tydliggör våra respektive roller, vilket skapar en trygghet och transparens i dialogen mellan vårdpersonal och leverantörer, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech.

Överenskommelsen trädde i kraft den 1 januari 2014 och ersatte den tidigare överenskommelsen om samverkansregler, det så kallade Samverkansavtalet.

Samverkansreglerna - trädde i kraft 1 januari 2014

In English

Engelsk översättning den svenska överenskommelsen ”Överenskommelse om Samverkansregler. Denna översättning har gjorts tillgänglig i ett informationssyfte och är avsedd för att förmedla innehållet i överenskommelsen.

Agreement Regarding Rules of Cooperation

Till överenskommelsen har också följande parter anslutit sig genom tecknande av hängavtal:

Vårdförbundet
Läkarförbundet
Capio

Det innebär att även de medlemmar i Vårdförbundet och Läkarförbundet som inte arbetar i offentligt finaniserad hälso- och sjukvård omfattas av Samverkansreglerna.

Innehåller överenskommelsen regler för gåvor?

Nej, överenskommelsen innehåller inga regler för gåvor. De olika parterna har varierande regler för gåvor. Swedish Medtech och Swedish Labtech, har baserat på Eucomeds regler, tagit fram en broschyr om gåvor som visar vad som gäller på den svenska marknaden. Där hänvisar vi till den europeiska branschorganisationen Eucomed och den Code of Business Conduct samt Q & A som har regler om gåvor.

Riktlinjer för gåvor_Swedish Medtech_Swedish Labtech

Med en överenskommelse, är det identiska regler för alla parter?

Till stor del är det gemensamma regler för alla parter, men det finns några viktiga särregleringar att känna till. För de medicintekniska företagen är det serviceinformation och för läkemedelsföretagen är det samarbetsprojekt.

• Medicinteknikföretag får fortsatt tillhandahålla serviceinformation till hälso- och sjukvården. Serviceinformation grundar sig på det medicintekniska regelverket och innebär att man som medicintekniskt företag har en skyldighet att ge information, utbildning och rådgivning om daglig hantering av medicintekniska produkter, som används eller finns tillgängliga i vården. För att kunna lämna denna information behöver inte företaget inhämta godkännande från sjukvårdshuvudman. Hindras en leverantör från att ge serviceinformation kan det medföra risker att produkter används felaktigt till nackdel för patient och i vissa fall även vårdpersonal.

• För läkemedelsföretag finns regler om samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin. Med samarbetsprojekt menas här samverkan i projektform i syfte att förbättra patientstöd, höja vårdkvalitén eller på annat sätt bidra till patientnytta. Kliniska prövningar omfattas inte av dessa regler.

Huvudpunkter i avtalet om Samverkansregler

• Utförliga regler om var möten får hållas
• Regler om hur donationer får ges
• Regler för hur inbjudningar till sammankomster får skickas ut
• Regler om hur marknadsundersökningar får göras
• Redovisningskrav på specialistföreningar och vården när de arrangerar möten där industrin sponsrar.
• Regler om advisory board
• Förbud mot finansiering av kongressdeltagande.

Sponsring av möten

Vad du ska tänka på när du blir tillfrågad att sponsra ett möte.

Guide vid sponsring av möten
Sponsringsmall, exempelbudget

Kontakt

Era frågor om samverkansreglerna kan ni gärna maila till radgivning (at) swedishmedtech.se

Jan Heidebrandt, tfn 08-586 246 13
Julia Öhman, tfn 08-586 246 04