Samverkansregler

Samverkansregler mellan hälso- och sjukvården och industrin är tecknade mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. Den nya överenskommelsen gäller från den 1 januari 2020 och ersätter då den tidigare.

Bakgrund

Hälso- och sjukvården och den medicintekniska industrin har många viktiga beröringspunkter. Vården och omsorgen är i behov av medicintekniska lösningar för att kunna bedriva och erbjuda en vård av hög kvalitet. Landsting och kommuner köper in medicinteknik till bland annat sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och hemsjukvården. För att tekniken ska användas på ett korrekt och ändamålsenligt sätt är en nära samverkan mellan vård och industri nödvändig. Samverkan berör utbildning, handhavandeträning, produktinformation och service, men även utveckling av ny och befintlig teknologi.

För att skapa trygghet i mötet mellan vård och industri är det viktigt att samverkan är öppen och transparent. Med detta som bakgrund har en överenskommelse om samverkansregler tagits fram, som sätter ramverket för hur interaktionen får och bör se ut.

Samverkansreglerna uppdaterade 1 januari 2020

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare
och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med
varandra.

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens,
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.
Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överenskomna
samverkansregler.

In English

Här hittar ni engelska översättningar av de två dokumenten.

Agreement on Collaboration Regulations >>
Specification of Collaboration Situations >>

Kontakt

Era frågor om samverkansreglerna kan ni gärna maila till radgivning (at) swedishmedtech.se
Sakkunning: Julia Öhman, tfn 08-586 246 04.