Säkra leveranser - Säker vård

Det övergripande målet för projektet Säkra leveranser – säker vård är att minimera de konsekvenser av leveransproblem som dessvärre av och till drabbar vården. Detta oavsett om problemen är hänförliga till planerade händelser – såsom exempelvis byte av leverantör - eller oplanerade händelser som pandemier, naturkatastrofer eller liknande. Även det nya regelverket på den medicintekniska sidan (MDR) kan komma att förorsaka störningar i leveranser. Ofta är det ett flertal faktorer som samverkar när vården drabbas av bristsituationer och projektet omfattar därför flera områden. Det handlar såväl om att säkerställa robusta försörjningskedjor och rimlig lagerhållning som att förbättra dialogen mellan parterna och hitta avtalsvillkor som på ett balanserat sätt fördelar risker.

Ett annat långsiktigt mål är att bidra till ett öppet och konstruktivt samtalsklimat marknadens parter emellan, särskilt på områden där samverkan kan försvåras av parternas respektive roller inom ramen för upphandlade avtal, men där den är avgörande för att hitta lösningar.  

Projektet bedrivs som ett samarbetsprojekt med representanter både från medlemsföretag inom Swedish Medtech och från ett antal regioner. Till projektet finns även företrädare från olika expertmyndigheter knutna.