Upphandling med mellanhand

Swedish Medtech har under flera år aktivt följt tillämpningen av upphandling med mellanhand och dess påverkan på den medicintekniska branschen och vården. Utifrån våra erfarenheter vill vi lyfta risker som vi uppfattar att upphandlingsformen ger upphov till.

Vi ger i ett dokument en överblick av de risker som Swedish Medtech noterat med upphandlingsformen när mellanhand tillämpas.

Ta del av dokumentet här >>

Sekretess i upphandling

Swedish Medtech har under de senaste åren noterat en trend i ökad sekretess i upphandling, framför allt gällande priser men även på produktblad och annan allmän information. Detta är en utveckling vi vill bryta då sekretessen för med sig ett flertal negativa konsekvenser för framför allt leverantörer/anbudsgivare och upphandlande myndigheter men även för offentlig upphandling generellt. 

Läs mer om hur Swedish Medtech ser på frågan om sekretess i upphandling >>

Värdet av regional upphandling

Swedish Medtech har under flera år aktivt följt debatten om ett eventuellt värde av att upphandla medicinteknik nationellt. Frågan har väckts i olika sammanhang och Swedish Medtech har med anledning av det tagit fram ett budskapsdokument där vi lyfter fram de värden vi ser med att upphandla regionalt.

Ladda ner "Varför upphandling av medicinteknik bör vara en regional angelägenhet" >>