Swedish Medtech bevakar utvecklingen

Utvecklingen av eHälsa och digitalisering innebär en rad juridiska utmaningar. Förutom den medicintekniska förordningen (MDR) är till exempel dataskyddsförordningen (GDPR) en lagstiftning som våra medlemmar kommer i kontakt med på digitaliseringsområdet. Swedish Medtech bevakar frågor kring tredjelandsöverföring av personuppgifter, molntjänster och den amerikanska lagen Cloud Act. Efter att EU-domstolen i det så kallade Schrems II-målet slagit fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA, har nya frågor och utmaningar uppstått och vi följer utvecklingen på området noga. Digitaliseringsfrågorna kommer att ta allt större plats för Swedish Medtech framöver. De är viktiga såväl för medtechföretagens fortsatta konkurrenskraft som för att uppnå en effektiv och patientcentrerad vård.

Molntjänster

Swedish Medtech har tagit fram ett nulägesrapport om molntjänster där vi försöker sammanställa det juridiska läget i Sverige idag. Den vänder sig till dig som vill veta mer om de hinder som står i vägen för implementering av e-hälsolösningar som använder sig av molntjänster i Sverige idag. Rapporten är framtagen inom ramen för det nationella projektet Innovationsmotorer, finansierat av Vinnova.

Ta del av rapporten här