Swedish Medtechs arbete rörande branschens kostnadsökningar

Det rådande världsläget med ökande kostnader för energi, råvarumaterial och logistik samt fortsatta sanktioner och inflation får långtgående konsekvenser för såväl våra medlemmar som för kommuner och regioner. Swedish Medtech för därför kontinuerlig dialog med regionerna kring kostnadsökningar, både vid enskilda regionbesök och i dialogform med flera samtidigt. Under 2022 bjöd Swedish Medtech in regionerna inom LfU (Ledningsnätverket för regionernas Upphandling) och fokusgruppen Upphandlingskommittén till tre digitala dialogmöten för att diskutera lösningar för att kunna säkra leveranser av medicintekniska produkter till svensk vård. Fokus i dessa diskussioner har varit hantering av gällande avtal och hur båda parter kan agera när gällande villkor inte är anpassade för den föränderliga verklighet som vi just nu lever i.

Det som diskuterades var bland annat:

  • Prisjusteringar och tillhörande underlag
  • Viten under rådande omständigheter
  • Andra förslag på ändringar i gällande avtal

Under mötena har det visats finnas en både god och bred förståelse för branschens situation, och en uppfattning är att gemensamma lösningar kan komma att krävas. Hantering av respektive gällande avtal sker dock i dialog mellan leverantören och den upphandlande myndigheten utifrån de omständigheter som föreligger i den aktuella situationen.

Parallellt pågår ett arbete kring gemensamma lösningar för att i kommande upphandlingar skapa säkra leveranser och därmed undvika negativ påverkan i vården. Det projektet heter Säkra leveranser – Säker vård.