StandIN3 (2019): Slutrapport - gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet

StandIN3 har som målsättning att bidra till att utveckla interoperabiliteten inom svensk vård och omsorg, genom att visa och testa tillämpning av några standarder inom hälso- och sjukvårdsinformatik.

Ladda ner och läs slutrapporten för StandIN3 >>

StandIN2 (2017): Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet

Huvudrapport >>
Bilaga 2: Målbild >>
Bilaga 3: Processer >>
Bilaga 4: Användningsfall >>
Bilaga 5: Realisering >>
Bilaga 6: Arbetsbeskrivning >>
Bilaga 7: Dokumentation PoC >>
Bilaga 8: VIA >>
Bilaga 9: Fördjupning >>

StandIN1 (2016): En länk till framtidens vårdsystem

Projektet StandIN är en del i regeringens satsning inom Life Science. Projektet har genomförts av Swedish Medtech i samverkan med SKL och eHälsomyndigheten, representation från SUSSA och 3R, samt med finansiering från Vinnova via Medtech4Health. Uppdraget har varit att identifiera ett ramverk av internationella standarder som kan utgöra en grund för framtidens vårdinformationssystem.

Bakgrunden till initiativet är att vi idag har en stor mängd medicinska IT-system i olika kombinationer över hela landet. Majoriteten av dessa kan inte kopplas samman utan speciallösningar, vilket resulterar i att det är svårt för vårdpersonal att få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt, något som är en risk för patienten.
Det innebär också att företag i många fall tvingas anpassa sina produkter till varje enskilt landsting/region. Resultatet blir att systemen bara fungerar i en begränsad miljö och därmed att svenska företag får sämre förutsättningar för att sprida systemen både inom men även utanför Sveriges gränser.

Detta sammantaget medför ökade kostnader, som i slutänden bärs av oss skattebetalare.

Med detta som bakgrund har Swedish Medtech tagit ett initiativ för att alla relevanta parter ska enas om ett ramverk av internationella standarder för att skapa ett tydligt och förutsägbart ramverk för alla. Syftet är att skapa en grund som möjliggör teknisk interoperabilitet.

Vi ser att en sådan överenskommelse ger en bra förutsättning för företag att utveckla nya lösningar för vården, samtidigt som det möjliggör för vården att bygga lösningar för vårdinformationsmiljön där man kan komplettera och byta ut delar utan att det påverkar helheten. Detta möjliggör för vårdgivare att skapa lösningar optimerade för den egna verksamheten samtidigt som man kan nyttja konkurrens och innovation på marknaden.

En viktig nyckel för framtidens vård och omsorg!

 På Medtech4Healths hemsida hittar du hela rapporten med bilagor >>

Databas -  fördjupad information om standarder projektet arbetat med

Databasen innehåller alla standarder som StandIN har beaktat och där de som betraktats som relevanta har publicerats i rapporten respektive i bilagorna. Dessa standarder finns i databasens vyer:

- Relevanta standarder
- Relevanta ej TIO(Teknisk InterOperabilitet)
- Relevanta TIO.

När det gäller dessa är kolumnerna identiska med de som publicerats och de ligger först i databasen:
Beteckning, Alternativ benämning, Förvaltande Organisation, Beskrivning, Relevans och tillämpning, Beroende och Referenstillämpning.

Övriga kolumner är arbetsresultat och är ofta initiala bedömningar gjorda i arbetet. De är därför inte kvalitetsgranskade och kan innehålla fel. Detta gäller även de standarder som inte betraktats som relevanta.

Länken:  https://airtable.com/shr9MzorI2WEcWk68