Rapporter

Läkares behov och attityder till kliniska beslutsstöd
Swedish Medtech och Sveriges läkarförbund har i ett gemensamt projekt undersökt läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården. Mot denna bakgrund har Ipsos genomfört en kvalitativ undersökning med syfte att få en fördjupad kunskap. 

"Behov och attityder till kliniska beslutsstöd - en kvalitativ studie bland läkare", april 2018 

HTA och evidens
Medicinteknik för framtiden - beslutsunderlag för införandet av medicinteknik
Rapport rundabordssamtal Medicinteknik och evidens, 3 oktober 2017
Evidens och patientupplevelse, lägesbeskrivning inför rundabordssamtal 3 oktober 2017
Läs mer om projektet HTA och evidens

Hantering av nätverksansluten utrustning för ökad patient- och IT-säkerhet
Dokument för nedladdning.

Utredning
Patientdatalagen i den kliniska vardagen
- Vilka krav ställs på medicintekniska produkter
Rapport del 2: PDL i den kliniska vardagen - Tillämpning av informationssäkerhet i medicintekniska produkter
Dokument för nedladdning

Hjälp oss att utveckla patientsäkerheten
För tillverkare av medicinteknik och IVD är det oerhört viktigt med återkoppling från vården hur deras utrusningar fungerar i daglig verksamhet. Därför är vården skyldig att rapportera olyckor och tillbud för att tillverkarna skall kunna öka nyttan och patientsäkerheten. Denna flyer har tagits fram i samarbete mellan Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen, Swedish Medtech och Swedish Labtech och är en information och uppmaning till vården om skyldigheten att rapportera olyckor och tillbud.
Dokument för nedladdning

Den Goda Affären - inspiration till kommunikation vid upphandling, uppdaterad juni 2021

Dokumentet för nedladdning


Utmaningar och möjligheter för Sveriges medicintekniska bransch
En innovationsundersökning från 2015 som syftade till att kartlägga förutsättningarna för innovation för medicintekniska företag verksamma i Sverige. Studien finansierades av VINNOVA, genomfördes av Swedish Medtech tillsammans med VINNOVA och forskare på Uppsala Universitetet och är en fortsättning på tidigare liknande kartläggningar (Wadell 2010, 2012). Behovet av en ny kartläggning bottnade i en trend av utflytt av stora och små företag, svårigheter att kommersialisera forskningsresultat, minskat upptag av innovationer i vården, minskade incitament för vårdpersonal att delta i utvecklingen av sjukvården m.m.
Dokumentet för nedladdning


Rapport från Swedish Medtechs utställning vid Patientsäkerhetskonferensen
12-13 sept 2011

Rapporten för nedladdning
Informationsmaterial om infektionsprevention som delades ut i samband med utställningen

Det Innovativa Medtech Sverige, rapport 2011
Rapporten för nedladdning
Sjupunktsagenda 2011

Kriterier för överenskommelse om acceptabel otillgänlighet för medicintekniska produkter, 2009
Rapporten för nedladdning
Här kan du läsa mer om rapporten

En nationell cancerstrategi för framtiden, SOU 2009:11
Rapporten för nedladdning
Här kan du läsa mer om rapporten

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården, 2004
Ett nålstick eller en skärskada i samband med provtagning, injektioner av vätskor och läkemedel, eller hantering av avfall innebär risk att smittas av hepatit B, hepatit C och HIV. Därutöver är incidenter av detta slag förknippade med stor oro.

Tiden mellan en incident och ett slutligt provsvar är förenad med lång ovisshet. Olyckor med stickande och skärande utrustning kan förebyggas med hjälp av föreskrifter och rutiner, utbildning av personal samt användning av säkra produkter.

Trots problemets stora omfattning och de risker som är förknippade med incidenterna, brister rapporteringen kring denna typ av arbetsskador. Det gör att mörkertalet i statistiken är stort och att kunskapen om stick- och skärskador är bristfällig. Vårdförbundet och Swedish Medtech gjorde därför en enkätundersökning bland 1200 slumpvis utvalda personer ur Vårdförbundet medlemsregister. Urvalet är fördelat på fyra grupper; biomedicinska analytiker, infektionssjuksköterskor, barnmorskor samt en grupp slumpvis utvalda ur hela Vårdförbundets medlemsregister.

Undersökningen visade att under den senaste tioårsperioden har närmare 80 procent råkat ut för incidenter i hanteringen av stickande och skärande utrustning eller exponering av blod. Av de som uppgett att de råkat ut för incident under den senaste månaden anger cirka 17 procent att detta inträffat en till tre gånger.

Denna undersökning är en del av ett europeiskt samarbete mellan patientorganisationer, vårdpersonal och leverantörsföreningar till sjukvården. Arbetet syftar till att i en säker, effektiv och patientnära vård öka medvetenheten om riskerna med stick- och skärskador. Ett långsiktigt mål är att påverka EU att ta fram tydligare riktlinjer för att minska antalet skador.


Detta projekt har haft stor genomslagskraft och håller nu på att leda till en helt ny syn på säker hantering och säkra produkter. Nästa steg är nu att presentera det utbildningskit som Swedish Medtech tagit fram tillsammans med Vårdförbundet och som skall kunna användas vid utbildning av personalen inom vården och omsorgen.

Rapporten i sin helhet
Broschyr Stick- och skärskador